ภาพรวมแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มรายงานผลแผนสำนักงานอธิการบดีปี 60

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ