ภาพรวมแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มรายงานผลแผนสำนักงานอธิการบดีปี 60

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานงบพัฒนามหาวิทยาลัย ปี งปม 2561

แบบฟอร์มผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี งปม.2561 เป็นรายไตรมาส

แบบฟอร์มนำไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์