แบบกรอกผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
1. แบบกรอกผลงาน คณะและหน่วยงาน  9/13/2018522.00 KBDownload
2. แบบกรอกผลงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  9/13/2018274.00 KBDownload
3. แบบกรอกผลงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  9/13/2018215.00 KBDownload
4. แบบกรอกผลงาน สำนักคอมพิวเตอร์  9/13/2018215.00 KBDownload
5. แบบกรอกผลงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  9/13/2018215.50 KBDownload
6. แบบกรอกผลงาน สำนักหอสมุดกลาง  9/13/2018134.50 KBDownload
7. แบบกรอกผลงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  9/13/2018121.50 KBDownload
8. แบบกรอกผลงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร  9/13/2018147.00 KBDownload
9. แบบกรอกผลงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  9/13/2018158.50 KBDownload
10. แบบกรอกผลงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  9/13/2018142.00 KBDownload
11. แบบกรอกผลงาน รร สาธิต มศว  9/13/2018137.00 KBDownload
12. แบบกรอกผลงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  9/17/2018341.00 KBDownload

สถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานประจำปี กองแผนงาน