ข่าวส่วนแผนและยุทธศาสตร์

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
Nanthaporn Bungthiang

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Previous Article พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์
Next Article การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
Print
23

x