ข่าวส่วนแผนและยุทธศาสตร์

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
Nanthaporn Bungthiang

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

Previous Article พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
Next Article พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์
Print
41

x