ข่าวส่วนแผนและยุทธศาสตร์

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
Nanthaporn Bungthiang

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

Previous Article พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์
Next Article พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
Print
35

x