แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleSize Clicks
แผนปฎิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559199.63 KBDownload309
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556 -2559 และแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2559 )971.91 KBDownload265
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561161.86 KBDownload66
แผนปฎิบัติงาน สนอ. 2561 (E-Book)UnknownDownload57
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)163.67 KBDownload32
แบบสรุปความคิดเห็นจากหน่วยงาน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สนอ. 2562-256549.00 KBDownload51
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)1.09 MBDownload44
แผนยุทธศาสตร์ฯ สนอ. 2562-2565 (E-Book)UnknownDownload37
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562649.86 KBDownload33
แผนปฏิบัติงาน สนอ. 2562 (E-Book)UnknownDownload20
แบบสำรวจโครงสร้าง/กระบวนการปฏิบัติงาน (โครงการ P1)50.50 KBDownload14