แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleSize Clicks
แผนปฎิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559199.63 KBDownload296
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556 -2559 และแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2559 )971.91 KBDownload254
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561161.86 KBDownload56
แผนปฎิบัติงาน สนอ. 2561 (E-Book)UnknownDownload49
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)163.67 KBDownload24
แบบสรุปความคิดเห็นจากหน่วยงาน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สนอ. 2562-256549.00 KBDownload39
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)1.09 MBDownload30
แผนยุทธศาสตร์ฯ สนอ. 2562-2565 (E-Book)UnknownDownload27
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562649.86 KBDownload20
แผนปฏิบัติงาน สนอ. 2562 (E-Book)UnknownDownload9
แบบสำรวจโครงสร้าง/กระบวนการปฏิบัติงาน (โครงการ P1)50.50 KBDownload2