ข้อมูลสำคัญ

 TitleModified DateSize Description
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5/19/2016UnknownDownloadข้อมูลจากกระทรวงสารสนเทศฯ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 5/19/2016UnknownDownloadข้อมูลจากสำนักงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี 12 March 2019

ขอแสดงความยินดี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

RSS

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงพื้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ครั้งที่ 1/2562 26 March 2019

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงพื้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ครั้งที่ 1/2562

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงพื้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การกำหนดกรอบพื้นที่ใช้สอยของอาคารแต่ละคณะ

2. แผนการดำเนินการในภาพรวม

3. ร่างรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกแบบ

ขอแสดงความยินดี 12 March 2019

ขอแสดงความยินดี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 5 March 2019

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)

2. การติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการงบพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) และงบสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (5%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562) และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2562) (ในรายการลักษณะเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

3. รายการผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)

RSS
12345678910Last

กิจกรรมส่วนแผนและยุทธศาสตร์

หน่วยงานภายนอก