สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload79
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload62
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload61
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload57
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload73
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload76
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload70
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload65
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload63
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload53
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload65
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload61
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload77
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload66
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload60
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload63
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload66
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload68
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload81
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload65
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload69
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload61