จำนวนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา)

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload25
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload20
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload21
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload16
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload18
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload14
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload15
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload18
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload19
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload16
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload25
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload12
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload16
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload15
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload16
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload20
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload20
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload18
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload22
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload23
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload15
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload18