สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload126
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload108
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload106
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload105
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload123
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload123
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload119
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload118
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload113
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload100
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload110
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload112
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload129
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload116
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload107
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload110
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload112
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload118
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload128
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload112
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload114
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload105