สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload67
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload50
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload50
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload45
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload59
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload64
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload55
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload47
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload51
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload41
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload54
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload47
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload64
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload52
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload50
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload51
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload54
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload54
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload64
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload54
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload56
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload49