รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload48
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload34
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload35
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload31
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload41
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload46
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload37
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload31
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload38
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload27
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload40
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload28
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload42
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload32
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload36
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload34
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload36
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload37
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload42
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload40
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload38
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload32