รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload40
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload29
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload30
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload25
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload32
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload37
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload28
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload26
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload31
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload23
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload34
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload22
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload32
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload24
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload26
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload29
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload28
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload29
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload34
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload34
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload28
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload26