รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload55
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload36
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload37
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload32
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload44
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload51
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload43
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload33
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload39
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload30
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload41
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload31
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload49
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload34
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload39
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload37
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload41
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload39
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload46
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload41
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload42
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload35