รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload32
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload24
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload26
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload20
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload24
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload27
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload21
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload22
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload25
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload18
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload29
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload17
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload22
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload19
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload21
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload23
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload24
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload25
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload27
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload29
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload21
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload21