FTES 2557-2560 จำแนกตามรายวิชา

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload171
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload140
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload144
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload143
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload154
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload158
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload155
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload167
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload145
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload137
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload147
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload146
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload170
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload153
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload142
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload143
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload156
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload156
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload164
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload150
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload148
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload136