FTES 2557-2560 จำแนกตามรายวิชา

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload161
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload133
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload137
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload134
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload148
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload151
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload147
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload154
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload138
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload132
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload141
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload140
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload162
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload146
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload137
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload136
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload149
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload148
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload157
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload143
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload141
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload130