FTES 2557-2560 จำแนกตามรายวิชา

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload186
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload148
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload152
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload151
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload162
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload165
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload164
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload176
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload152
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload145
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload156
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload153
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload178
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload159
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload149
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload150
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload164
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload163
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload171
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload157
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload155
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload141