จำนวนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา)

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload12
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload10
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload12
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload9
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload10
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload6
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload8
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload12
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload11
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload9
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload15
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload8
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload8
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload7
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload10
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload13
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload9
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload9
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload14
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload11
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload7
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload11