มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload143
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload122
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload123
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload118
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload137
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload139
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload136
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload137
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload128
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload116
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload129
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload126
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload147
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload130
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload121
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload124
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload133
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload135
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload143
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload129
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload128
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload120