FTES 2557-2560 จำแนกตามรายวิชา

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload206
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload162
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload164
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload166
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload175
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload180
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload173
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload191
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload167
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload159
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload168
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload166
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload189
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload172
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload163
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload164
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload178
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload177
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload187
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload171
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload170
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload153