จำนวนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา)

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload16
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload12
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload15
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload10
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload12
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload9
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload10
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload14
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload13
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload11
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload17
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload9
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload10
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload9
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload12
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload15
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload13
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload11
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload16
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload16
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload10
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload12