งานวิเคราะห์และประสานงานแผน  
 

 

 

 

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11482
E-mail:tosapol@g.swu.ac.th

 
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15653
E-mail:tritap@g.swu.ac.th

นางดารณี ชมศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15938
E-mail:daraneen@g.swu.ac.th

อัตราว่าง