งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

หัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
นางสาวขวัญลดา ปลื้มคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11483
E-mail:thidawan@g.swu.ac.th

นางวรากรณ์ สดแสงสุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15652
E-mail:warakron@g.swu.ac.th

นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11484
E-mail:nattapon@g.swu.ac.th

นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15652
E-mail:sanipon@g.swu.ac.th

   

นางสาวโศภิษฐา กลิ่นจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15621
E-mail:sopitta@g.swu.ac.th

นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489
E-mail:sasinan@g.swu.ac.th

นางสาวณุกานดา ชุตินาทชัยเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11494
E-mail:nukarnda@g.swu.ac.th